Ticket #874 (closed: fixed)

Opened 8 years ago

Last modified 8 years ago

Grafi nimajo najboljših HTTP headerjev

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: normal Milestone: 2.0
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: lowest
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Za grafe so HTTP headerji takšni, da jih Safari avtomatično zdownloada, če odpreš njihov URL direktno, in jih ne prikaže.

Mogoče bi tudi URLji lahko imeli .png končnico.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Headerji urejeni z revizijo [1438].

Note: See TracTickets for help on using tickets.