Ticket #825 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 7 years ago

Merjenje porabe elektrike z brezžičnim routerjem

Reported by: pinki5 Owned by: Musti
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: telemetry Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Nadziranje porabe elektrike doma ali podjetju, ki preteče skozi električno omarco. Vsa aktivnost bi se zapisovala na strežnik in s tem dajala uporabnikom možnost do lastnega nadziranja elektrike ter pripomogla k njihovi ozaveščenosti do narave.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone set to Ideas for the future

To je popolnoma izvedljivo. Potrebno je le podatke spraviti do routerja. A obstajajo za to kakšni standardni vmesniki? Torej a obstaja za dostop do podatkov v teh omaricah kakšen serijski port komunikacija ali kaj podobnega? Imaš s tem izkušnje, to poznaš?

comment:2 Changed 7 years ago by Musti

  • Component changed from hardware to telemetry
Note: See TracTickets for help on using tickets.