Ticket #783 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 6 years ago

Detekcija in analiza izpadov točk

Reported by: Musti Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Detektirajmo in analizirajmo množične izpade točk. Naprimer: 5 točk pade, sistem zazna padec teh točk in poišče povezavo med njimi. Lahko je geografska, VPN, ISP (povezano s #620) ali na podlagi kakih drugih podatkov. Možnosti je ogromno.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Owner set to kostko
  • Component changed from ostalo to baza točk
  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Vizualizacija izpadov točk to Detekcija in analiza izpadov točk

Kostko na Skypu:

Da sistem avtomatsko zazna da je nekaj čudnega, če se to zgodi. :) Pa poskusi geografsko lokalizirat dogodek. Dogodek se lahko taga kasneje, ampak sistem mora zaznat kaj je dogodek. Torej kateri vsi manjši dogodki so Dogodek. Sistem mora tagat z geografskim območjem in časom. Ostalo pa lahko kdo ročno potem potaga za nazaj. Torej imo je bistvena detekcija.

Pa še RSS in Twitter. ;-)

comment:2 Changed 8 years ago by Musti

  • Effort set to normal
  • Blocked by set to 620

comment:3 Changed 8 years ago by Musti

  • Blocked by 620 deleted

Related #620

comment:4 Changed 6 years ago by stefanb

Electricity outage can be confirmed later by low uptime once the nodes come back online. If there was no node reboot there was just a network problem.

Note: See TracTickets for help on using tickets.