Ticket #781 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 5 years ago

Javni in zasebni komentarji točk

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 780 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Trenutno imamo možnost je zasebnega komentarja na točki, ki postane javen v primeru točkine smrti. Bilo bi dobro imeti oboje, tako da se lahko pojasni kakšno stanje točke vsem (recimo zakaj je neka točka planirana).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:2 Changed 5 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.