Ticket #780 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 5 years ago

Nodes of interest - potencialne točke

Reported by: Musti Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 781 Security sensitive: no

Description

Predlagam, da dodamo možnost registracije potencialnih točk. S pozicioniranje le teh na mapo lažje načrtujemo širjenje omrežja. Mogoče se kdo odloči za sodelovanje, če vidi da bo s postavitvijo omogočil širitev omrežja še do nekoga drugega.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Owner changed from lukacu to kostko
  • Component changed from spletna stran to baza točk
  • Milestone set to 3.0b

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

  • Blocked by set to 781

comment:3 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:4 Changed 5 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.