Ticket #764 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 3 years ago

Možnost dinamičnega združevanja več vrednost v en graf

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 453 Effort: normal
Blocked by: 487 Security sensitive: no

Description

Možnost dinamičnega združevanja več vrednost v en graf. Problem je, da RRDtool ne podpira enostavno dodajanje novih vrednosti v graf. Imamo pa primere, kjer se število vrednosti spreminja. Recimo pri združevanju podatkov iz več točk na lokaciji, se lahko število točk spreminja. Ali pa pri točkah s senzorji, se lahko število senzorjev spreminja.

Prav tako je potrebno podpreti več načinov združevanja. Torej recimo za združevanja skupne porabe uplinka bi bil primerno kakšno seštevanje vseh vrednosti osnovnih grafov oziroma kakšen stacked view.

Pri senzorjih pa verjetno kar normalno prikazovanje naenkrat, na enem grafu.

Pri nekaterih je recimo združevanje nesmiselno (promet na eth vmesniku ne pove kaj veliko, če ga združiš po lokaciji, brez da bi točno podal tudi informacijo o tem, kakšna je interna mreža).

Verjetno bi včasih bilo zanimivo tudi povprečje vseh, včasih seštevek, včasih maximum. Ampak to bi dodajali po primerih.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Blocked by set to 487

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

This is now theoretically possible with datastream API on data level, and also JavaScript can render multiple streams together. So when we will have concrete examples what we want to use this for, we can try to do it.

I think an example of such a graph could be number of all users in the network. But the question is on which level should we do that. Should we do this as a datastream stream which sums all other node streams for number of clients, or should we simply sum at each monitor iteration all values from all nodes as we measured them and store into one stream?

Note: See TracTickets for help on using tickets.