Ticket #763 (new)

Opened 8 years ago

Omogočiti združevanje novih grafov s starimi

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Omogočiti združevanje novih grafov s starimi v primeru zamenjave recimo strojne opreme, kjer se graf preimenuje (ime vmesnika, ime senzorja). Tako bi skrbnik lahko povedal, da so nove vrednosti v resnici nadaljevanje teh in teh starih.

Note: See TracTickets for help on using tickets.