Ticket #762 (new)

Opened 8 years ago

Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Grafom omogočiti dodajanje dodatnih informacij preko vmesnika, tako da lahko skrbnik opiše bolj natančno, kaj je kaj. Recimo v primeru več vmesnikov na točki bo to koristno, da se bo vedelo, katera je katera povezava, pa v primeru termometrov in drugih senzorjev, da se bo vedelo, kaj točno merijo.

Note: See TracTickets for help on using tickets.