Ticket #760 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 6 years ago

Na solar graf dodati tudi moč

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Na solar graf dodati tudi moč, saj sicer za daljše obdobje ne moreš dobiti povprečje moči, saj zmnožek povprečnih vrednosti toka in napetosti ni enak povprečju zmnožkov vrednosti toka in napetosti v danih trenutkih (kar je tisto, kar si želimo).

Kako točno izračunati moč je potrebno še raziskati, ker je potrebno malo pogledati, kaj točno sploh merimo. ;-) (To bi bilo dobro tudi dobro dokumentirati?.)

Change History

comment:1 Changed 6 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.