Ticket #748 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 3 years ago

Podpora za AP točke brez OLSR

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Podpora za AP točke brez OLSR, kjer bi se privzelo, da je točka vidna in bi se jo pingalo. Če se jo uspe pingati, potem je on, sicer je off.

Ostalo pa potem enako naprej.

V topologijo pa bi se takšne točke vnesle kot neke vrste peerano omrežje (#364)? Torej itak bodo potrebne statične route iz nekega strežnika, podobno kot pri peeranih omrežjih.

Tudi pri peeranih omrežjih ne bi bilo potem podatkov o kvaliteti linka. (Razen če bi to na roke delali z merjenjem packet lossa in sporočali preko nodewatcherja, kar je bila ideja tudi za #396.)

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by mitar

This would be great to have.

Note: See TracTickets for help on using tickets.