Ticket #739 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Napaka v procesiranju topologije omrežja

Reported by: kostko Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Nekje se pojavlja napaka, ki se kaže na vizualizaciji topologije kot node brez barve. To pomeni, da obstaja povezava na node, vendar je sam node označen kot down. Pri prenosu informacij iz olsrd-txtinfo outputa mora priti do napake.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Napako je povzročil dirty flag pri povezavah (glej #445). Popravljeno z revizijo [1366].

Note: See TracTickets for help on using tickets.