Ticket #701 (new)

Opened 8 years ago

Last modified 3 years ago

Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Pri pripravi dumpa baze se naj nekateri podatki randomizirajo in ne le pobrišejo, tako da je lažje uporabljati dump za realno testiranje.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

We do not have a dump for now.

Note: See TracTickets for help on using tickets.