Ticket #693 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 934 Effort: normal
Blocked by: 113, 329 Security sensitive: no

Description

Odstraniti IP iz tabele na seznamu točk, saj po #329 to več ne bo potrebno in je preveč tehnično (še posebej z IPv6). Torej za sedaj je to potrebno, da se najde katera je katera točka, ampak z #113 in #329 to več ne bo potrebno.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

Takrat se lahko seznam uredi raje po imenu točke, kar je tudi veliko bolj intuitivno.

comment:2 Changed 9 years ago by lukacu

Se strinjam ... poleg tega bo tudi tabela postala malo manj nasicena in bomo lahko vkljucili kaksne druge informacije.

comment:3 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

comment:4 Changed 8 years ago by stefanb

  • Blocking set to 934
Note: See TracTickets for help on using tickets.