Ticket #680 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

V primeru zaznanega crashloga ustvariti dogodek

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 280, 679 Security sensitive: no

Description

V primeru zaznanega crashloga (#679) ustvariti dogodek in opozorilo (ki je lahko prikazano tako dolgo, dokler ga skrbnik ne potrdi, #280). V dodatnih informacijah dogodku je lahko celotna vsebina crashloga.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.