Ticket #679 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Sporočati morebitne crashloge strežniku

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/agent Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 680 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Sporočati morebitne crashloge preko nodewatcher sistema. Na takšen način se lahko zbirajo podatki o težavah s kernelom.

OpenWrt ima namreč po novem crashlog funkcionalnost.

S tem #503 več ni potreben.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 680

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from firmware to firmware/nodewatcher

comment:3 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.