Ticket #653 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 654 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Omogočiti lažjo registracijo neregistriranih točk. Torej da se lahko uporabnik razglasi za skrbnika točke, vnese podatke, nekateri podatki (IP recimo) pa se uporabijo oziroma prednastavijo iz podatkov o točki, ki jih ta oglašuje (še posebej, če ima nodewatcher bi se lahko kakšni podatki od tam potegnili (recimo kanal, SSID in iz njega projekt ...), to se bo recimo lahko zgodilo, ko bo nodewatcher v OpenWrt uradnih paketih).

Seveda se pri tem zahteva popolna konsistentnost IP naslovov in podobnega.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 654

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.