Ticket #644 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Možnost narediti točko mrtvo

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Možnost narediti točko mrtvo, kar pomeni, da se vsi resoursi povezani z njo sprostijo (IPji, subneti ...), ampak je točka še vedno registrirana in grafi ter drugi podatki o njej dostopni preko seznama mrtvih točk: #643.

Takšna točka ni vidna nikjer drugje, v trenutni statistiki točk, na zemljevidu ali topologiji omrežja ... (ker nima alociranih resoursov se tudi slučajno ne more pojaviti ponovno). Se pa njeni podatki upoštevajo v akumulirani statistiki omrežja (vseh uporabnikov do sedaj in podobno).

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

And current dead nodes should be made dead in the sense of this ticket.

Also, we should still remember information about those dead nodes (like their allocated IPs and other resources), just so that we can debug possible issues later on, if dead nodes reappear.

comment:3 Changed 3 years ago by mitar

See #579 for more information.

Note: See TracTickets for help on using tickets.