Ticket #642 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Nepotrebni grafi se naj brišejo

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Nepotrebni grafi in RRD podatki se naj brišejo. Recimo ko se točka odstrani ali ko se odstrani začasna točka. (Odstranitev začasne točke se ne bi izvajala takoj, ko takšna točka pade iz omrežja, ampak šele čez nekaj časa, k čemur pomaga #480.)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

Since we are using datastream this should be done in a delete hook by removing all streams matching a specific node_id tag. The hook should probably be installed by the datastream nodewatcher module.

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.