Ticket #631 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Dodati več feedov

Reported by: mitar Owned by: mitar
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati več feedov:

  • feed vseh točk, kjer se v opis doda v kakšnem stanju je (gre določiti tudi sličico ikonice?)
  • feed točk, glede na parametre iskanja v tabeli
  • na zemljevid dodati feed točk, glede na trenutne parametre prikaza

V vse te feede bi lahko dodali tudi informacijo o povezavah, saj nekateri tipi feedov omogočajo poljubno risanje.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

comment:3 Changed 3 years ago by mitar

For now in 3.0b we do not even have feeds. :-)

Note: See TracTickets for help on using tickets.