Ticket #625 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Service discovery

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: firmware Version:
Keywords: Cc: Musti
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by kostko) (diff)

V omrežju bi morali uporabnikom omogočati medsebojni service discovery. Torej da lahko avtomatsko vidijo, kaj ponuja kdo drug v omrežju, recimo Zeroconf. Tako da lahko recimo poklepetajo z drugimi uporabniki v omrežju.

To je koristno zato, ker omogoči dodaten način dostopa do vsebin in storitev. Prvi je uporaba iskalnika, drugi obstoječe spletne strani, ki se medsebojno povezujejo. Ampak to dvoje znotraj omrežja (še) nimamo. Tako da lahko dostopaš le do tega, kar veš, da obstaja in poznaš naslov (DNS tukaj malo pomaga, samo večinoma komaj takrat, ko že naslov veš).

Torej super bi bilo, če bi se lahko uporabnik prijavil na omrežje in obvestil omrežje, da ponuja te in te vsebine in storitve. Tako bi lahko te ponujal glede na svoj kontekst in lokacijo, brez nekega centraliziranega vodenja vsega skupaj. V mislih imam predvsem mobilne uporabnike. In to je potem poglavitna razlika v primerjavi z recimo obstoječimi omrežji in Internetom, kjer se na drugačen način dostopa do vsebin in storitev, oziroma se jih drugače najde.

Na bazi točk bi se lahko te informacije tudi zbirali in se bi prikazovalo, kaj se (trenutno, glede pač na uporabnike) ponuja v omrežju.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

  • Description modified (diff)

Tehnologija ima naziv Zeroconf, sicer pa je potrebno za uporabo le-te v routed okolju kakor vem postaviti forwarderje. Deluje namreč na principu lokalnih multicast naslovov za mDNS.

comment:2 Changed 9 years ago by kostko

#673 označen kot duplikat tega ticketa.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

  • Cc Musti added

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.