Ticket #610 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Omogočiti razreševanje subnet konfliktov

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Omogočiti razreševanje subnet konfliktov, kjer več točk oglašuje isti subnet, ki je tudi v resnici isti subnet. V tem primeru to ni pravi konflikt, ampak preprosto redundanca. Tako bi bilo potrebno imeti možnost, da se to dvoje združi

Zanimivo bi bilo imeti možnost raziskovanja omrežja tudi skozi subnete in ne le skozi točke. Nekaj takšnega je verjetno že #329.

Moje vprašanje glede tega na mailing listi.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.