Ticket #61 (closed: wontfix)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Podvajanje paketkov v bridgeanemu wifi + lan

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: firmware Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

S #49 je bila vpeljana možnost bridgeanja wifi in lana. Žal se je pokazalo, da kaj kmalu pri večji obremenitvi to povzroči podvajanje paketkov in sploh slabo delovanje točke. (To je bilo ugotovljeno na Foneri.)

Change History

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Bilo bi dobro stestirati, če se podobno dogaja tudi na Linksysu? ali kje drugje, da vidimo, kako nizko je ta problem (software, hardware).

comment:4 Changed 9 years ago by kostko

Z revizijo [238] je do rešitve tega problema onemogočena izbira bridge načina preko spletnega vmesnika.

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

Potrebno bi bilo reportati upstream, pred tem pa še pridobiti podatke o delovanje na drugih routerjih?.

comment:6 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone changed from 2.0b to 3.0b

comment:7 Changed 8 years ago by mitar

OK. To izgleda malo bolj zanimiv problem. Izgleda, da gre za razlikovanje koliko MAC naslovov se uporablja v AP in LAN načinu delovanja. Tako da to zahteva ali WDS (povsod) ali ARP-NAT. Več o tem.

Vprašanje, če to zadeva tudi ad-hoc način.

comment:8 Changed 8 years ago by mitar

Aja, torej to ni res. To je problem le v client načinu.

comment:9 Changed 8 years ago by mitar

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
  • Effort set to normal

Očitno, to res ni podprto. Prav tako ni nekega razloga, zakaj bi sploh to podpirali. Tako da zapiram.

Note: See TracTickets for help on using tickets.