Ticket #608 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Na nalepke dodati QR kodo

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Na nalepke dodati QR kodo s kontaktnimi podatki in povezavo na točko. Potem bi imeli tri tipe nalepk:

  • splošna nalepka? za vse točke, kjer se na roko vpišejo podatki in ima QR kodo, ki kaže na spletno stran in nodewatcher
  • nalepka skrbnika, kjer so kontaktni podatki vpisani tudi v QR kodo s povezama na stran in nodewatcher
  • nalepka za točko, kjer QR koda vsebuje tudi direktno povezavo na statistiko točke (in mogoče tudi kar UUID točke)

Bi pa bilo smiselno pogledati, če lahko uporabimo kakšno obstoječo shemo podatkov za zapis v QR kodo, tako da jo lahko različni sistemi lažje razumejo (recimo da vedo, kaj od vsega je kakšen URL, ali da ti mobitel zazna, da je nekaj telefonska številka in jo lahko pokličeš).

Ticket izhaja iz #607 ticketa.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Ideas for the future
Note: See TracTickets for help on using tickets.