Ticket #597 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Zgodovina sprememb topologije omrežja

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Trenutno imamo za vse podatke zgodovino omrežja, razen za njegovo strukturo/topologijo. Bilo bi super, če bi tudi za to naredili način shranjevanja in prikaza skozi čas. 3D graf? Kot neke vrste drevo, oziroma smrečica? Gource?

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

comment:2 Changed 5 years ago by mitar

One idea is to simply reuse datastream API. See more in #736.

Note: See TracTickets for help on using tickets.