Ticket #593 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Razširiti možnosti izbrane opreme na točki

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Razširiti možnosti izbrane opreme na točki tudi z routerji, ki jih ne podpiramo. Torej to sta dva različna koraka: konfiguracija točke in generiranje imega. V konfiguraciji bi lahko imeli možnost nastaviti katerikoli router, pri generiranju pa bi rekel, kaj je možno in kaj ne. Tako bi imel te možnosti za vnose routerjev:

  • polna podpora (podprto s strani našega firmwarea)
  • experimental (podpora je, potrebno testirati vse naše funkcionalnosti)
  • unsupported (router (trenutno) ni podprt, mogoče bi lahko bil, v kolikor se nam posodi, da stestiramo, naj se nam javijo)

Torej pri zadnji možnosti sploh ne da na voljo generiranje imagea. (Razen mogoče #592.)

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Summary changed from Razširiti možnosti izbrane opreme na točkie to Razširiti možnosti izbrane opreme na točki

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

Let's think about this later.

Note: See TracTickets for help on using tickets.