Ticket #579 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Odstranitev točke naj ne pobriše vseh podatkov o točki, ampak naj točko le označi za obrisano. Seveda naj počisti vse ostalo, povezano z njo. Tako da v primeru, da se točka ponovno pojavi, lahko dobimo kakšne podatke o njej. Mogoče bi bilo dobro nekje/nekako tudi shraniti, katere IPje/subnete je imela.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by mitar

Related: #644.

Note: See TracTickets for help on using tickets.