Ticket #564 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Merjenje časa prikaza obvestila o nepovezanosti v omrežje

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/agent Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Merjenje skupnega časa prikaza obvestila o nepovezanosti točke v omrežje in sporočanje nodewatcherju, ki bi to izračunal glede na čas obstoja točke (ali na čas koliko misli, da je bila točka down?). To je podobna vrednost kot je stability, le da je iz stališča točke. Nizek stability kaže tako, da točka mogoče ne deluje dobro ali da ni vklopljena. Medtem ko visoka ta nova vrednost kaže, da je le problem v povezavi. V prvem primeru nova točka v okolici ne bo nič pomagala, v drugem primeru pa bo.

To bi se podobno obtežilo kot stability, da je bolj pomembno zadnje obnašanje točke, #385.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to firmware/nodewatcher
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.