Ticket #563 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc in opozarjanje

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Spremljanje sprememb vtime vnosov v tc paketkih na monitorju in opozarjanje, če se prevečkrat (občasno je normalno, da se, ko recimo res pade WiFi povezava) dogajajo nenadni prehodi med vrednostmi (mogoče bi se pri tem upoštevala tudi siceršnja povprečna kvaliteta povezave recimo). Na takšen način bi lahko zaznali obstoj podvojenih IPjev in slabo (nezaželjeno) skonfiguriranih točk.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

Verjetno bi bilo dobro izboljšati način sporočanja tega, da ni potrebno brati iz logov.

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.