Ticket #556 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 280 Security sensitive: no

Description

Opozorilo v kolikor so na točki nameščeni paketi, ki niso nastavljeni v bazi točk. S tem spodbudimo uporabnika, da si nastavi te pakete tudi v bazi točk. Hkrati pa tudi sami izvemo o morebitnih zanimivih paketih. Ali pa celo za kakšen nov paket, ki ga je uporabnik sam razvil, in ga lahko povabimo, da ga doda v naš repozitorij na voljo tudi drugim.

Opozorilo se ne bi prikazovalo za testne točke.

Uporabnik bo pa vedno lahko opozorilo potrdil/odstranil z #280.

Povezano z #472.

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.