Ticket #519 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Po flashiranju se ne posodobi whitelista

Reported by: stefanb Owned by: mitar
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: firmware Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Po flashiranju točke z wlan-lj image-om je potrebno počakati na redno posodobitev whitelistanih MAC naslovov. Bolj prijazno bi bilo, da se to zgodi takoj.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Owner changed from lukacu to mitar
  • Status changed from new to accepted
  • Component changed from image flasher to firmware
  • Milestone set to 2.0b

Res je. Lahko bi se preneslo skupaj z drugimi konfiguracijskimi datotekami, ki jih prenesemo.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Status changed from accepted to needs_rebuild

Narejeno z [1033].

comment:3 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from needs_rebuild to closed
  • Resolution set to fixed

Paketi in image builderji posodobljeni.

Note: See TracTickets for help on using tickets.