Ticket #507 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: mercnikova-1a Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati možnost različnih WiFi vmesnikov na enakih sistemih. Recimo MikroTik? routerji (oziroma tisti z miniPCI) podpirajo različne WiFi vmesnike/kartice, čeprav je sistem enak. Torej bi bilo pri takšnih sistemih potrebno imeti možnost nastaviti, kateri točno vmesnik je. (Tudi če pri samem firmwareu ne bi bila razlika, ampak za to, da imamo statistiko in za to, da lahko kdaj, ko bi se pojavila razlika, lažje delamo.)

To je povezano z #389.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Keywords mercnikova-1a added

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

  • Keywords mercnikova-1a removed
  • Related nodes set to mercnikova-1a

comment:3 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from firmware to nodewatcher/core
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.