Ticket #499 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Oblikovati topologijo omrežja

Reported by: mitar Owned by: lukacu
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

V skladu s tem komentarjem bi bilo potrebno oblikovati topologijo omrežja tako, da bi bilo grafično bolj privlačno in tudi bolj razumljivo, kaj pomeni kaj na samem grafu topologije.

Mogoče bi se celo lahko naredila neka povezava s tem, kar se pripravlja pod #377, tako da bi se dinamično izrisovala aktualna shema omrežja. (No, dovolj bi bilo recimo uporabljati podobne ikonice oziroma stil.)

Change History

comment:1 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

Let's work on improving how topology is visualized after 3.0b.

Note: See TracTickets for help on using tickets.