Ticket #493 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Če je image generator onemogočen, se uporabniku javi sporočilo, v kolikor želi narediti image

Reported by: mitar Owned by: lukacu
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Če je image generator onemogočen, se uporabniku javi sporočilo, v kolikor želi narediti image. Nekaj v smislu, da bi image sedaj bil narejen, ampak je v nastavitvah onemogočeno.

Za to bi se uporabil sistem sporočil uporabniku.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

Prvi del (nastavitev za vklop image generatorja) narejen z [1011].

comment:2 Changed 9 years ago by lukacu

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Drugi del narejen z [1039] in [1040]. Bo pa treba stvari spet popraviti ko pride ven django 1.2 in nov framework za sporočila.

Note: See TracTickets for help on using tickets.