Ticket #492 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Na grafih zapisati tudi njegov timestamp

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Na grafih zapisati tudi njegov timestamp, saj trenutno za grafe, ki niso aktualni, ni razvidno, od kdaj so. Recimo dnevni grafi nimajo nobene informacijo o tem, kdaj so. Jaz bi tako dodal nek timestamp zadnjega vnosa na grafu. Tako da bi se lahko uporabnik lažje orientiral.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

To je načeloma lahko narejeno z uporabo

 {{ graph.last_update|date }}

Mogoče tako da se ob prehodu z miško čez graf (hover) datum zadnje posodobitve prikaže izpod grafa. Lahko je pa seveda tudi skozi prikazan.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

Jaz bi ga imel na grafu/sliki, tako da če graf shraniš, da veš, od kdaj je. Je to možno? Torej nekje na desni rob spodnje skale?

comment:3 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementirano z revizijo [1138], v kolikor bi kdo spremenil stil oz. postavitev lahko to stori s spremembo v lib/rra.py.

Note: See TracTickets for help on using tickets.