Ticket #488 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Log opozoril povezanih s točko

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Trenutno so nekatera opozorila povezana z obvestili in lahko vidimo zgodovino težav točke v zgodovini obvestil. Mogoče bi bilo to dobro združiti ali pa narediti neodvisni log samih (vseh) opozoril povezanih s točko, tako da se lahko morebitne težave tudi po preteku teh težav analizirajo.

Change History

comment:1 Changed 3 years ago by mitar

I think this should be easy to do now.

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

The question is only if those warnings should also be in the datastream as well? Then we could display it over all graphs.

Note: See TracTickets for help on using tickets.