Ticket #480 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

UUID neznanih točk narediti določen z IPjem, ki ga uporabljajo

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 486, 654 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

UUID neznanih točk narediti določen s primarnim IPjem, ki ga uporabljajo. Na takšen način se lahko sledi nestabilnim neznanim točkam.

UUID teh točk bi bil kar 128 bitna SHA vrednost tekstovne kanonične reprezentacije IP naslova (kar deluje tako za IPv4 in IPv6 naslove).

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 486

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

  • Description modified (diff)
  • Summary changed from GUID neznanih točk narediti določen z IPjem, ki ga uporabljajo to UUID neznanih točk narediti določen z IPjem, ki ga uporabljajo

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking changed from 486 to 486, 654

comment:4 Changed 5 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implemented in OLSR processor in nodewatcher 3. Node UUIDs are generated by using the namespaced UUID generation (UUID version 5).

Note: See TracTickets for help on using tickets.