Ticket #474 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Grupirati točke na grafu topologije

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Grupirati točke na grafu topologije v pomenske sklope. Torej preprosto dati določene skupaj in okoli njih narisati pravokotnik in napisati, kam sodijo. Torej jaz bi naredil sklope:

  • strežniki
  • za ne-strežnik točke vsakega projekta svojega
  • ko bomo na topologiji izrisali se vmesne traceroute VPN povezav (#387), bi vse te vmesne točke dali v slop "Internet"
  • za vsako peerano omrežje bi naredili en prazen pravokotnik, v katerega bi vpisali nekaj podatkov o tem omrežju (recimo subnet) in ga povezali na tisto točko/strežnik, preko katerega se peera

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.