Ticket #454 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Za Buffalo WHR-HP-G54 dodati nastavitev boardflags v generator

Reported by: kostko Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: image generator Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 70 Security sensitive: no

Description

Ker je testiranje ojačevalca na WHR-HP-G54 iz #70 zaključeno, je potrebno implementirati nastavitev boardflags preko nvram-a ob bootu sistema. Seveda to pomeni da je potrebno router pred deployem še vsaj enkrat rebootati (kar se ponavadi itak zgodi ob testiranju).

Nastavitve so opisane v #70.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

  • Milestone set to 2.0b

comment:2 Changed 9 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementirano z revizijo [1052].

Note: See TracTickets for help on using tickets.