Ticket #453 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 388, 764 Security sensitive: no

Description

Omogočiti skupne grafe na lokaciji z več routerji, recimo verjetno ima takšna lokacija le en uplink in bi torej bilo dobro imeti možnost pregleda skupne porabe.

Seveda če teh več routerjev uporablja vsak svojo VPN povezavo.

Verjetno bi bilo najboljše, če bi preprosto na strani routerja na grafu VPN povezave izrisali še eno črto skupne porabe. Tako bi ta črta bila na vseh grafih lokacije enaka, medtem ko bi osnovna črta bila poraba tistega routerja. Tako bi se lahko tudi enostavno primerjala poraba enega routerja napram vseh. Pa če ne bi bilo potrebno preveč razbijati trenutne strani. Oziroma itak se je potrebno dogovoriti, kako bodo takšne lokacije predstavljene.

Change History

comment:1 Changed 8 years ago by mitar

  • Blocked by changed from 388 to 388, 764

comment:2 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.