Ticket #437 (closed: fixed)

Opened 9 years ago

Last modified 4 years ago

Dodati na grafe tudi druge agregacije vrednosti v danem intervalu

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 3.0b
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 487 Security sensitive: no

Description

Dodati na grafe tudi druge agregacije vrednosti v danem intervalu, saj trenutno se iz več vrednosti na danem intervalu dela le povprečje. Tako se še posebej na grafih iz daljšega obdobja izgubi kar nekaj informacije. Tako bi jaz risal na nekaterih grafih, ki imajo sicer le eno vrednost, tudi druge agregacije:

 • maksimum na danem intervalu
 • minimum na danem intervalu
 • seštevek vrednosti na danem intervalu

Sicer za seštevek ne vem, če ga gre v splošnem narediti brez začetnih podatkov. Mogoče bo najlažje razložiti, kaj mislim na primeru grafa števila uporabnikov. Torej imamo mesečni graf, kjer vsaka vrednost grafa predstavlja nekaj ur vrednosti števila uporabnikov. Tako bi se na graf izrisalo na tem konkretnem mestu na grafu:

 • največje število uporabnikov v nekem trenutku v tem intervalu
 • najmanjše število uporabnikov v nekem trenutku v tem intervalu
 • povprečno število uporabnikov v trenutkih v tem intervalu
 • seštevek števila vseh različnih uporabnikov v tem intervalu

Torej če prav razumem trenutno mi izrisujemo tretjo možnost, ampak tu izgubimo podatek o tem, koliko je bilo torej različnih uporabnikov. Torej vemo le za dane trenutke. Zato potem to združujemo in na koncu imamo graf nečesa tako čudnega kot je povprečje trenutkov.

Mogoče je ta ticket bolj povezan s tem, da bi bilo potrebno razmisliti od grafa do grafa kako združevati vrednosti skupaj.

Recimo mogoče bi lahko za število uporabnikov v bazo vnašali anonimizirane vrednosti prijave in odjave posameznega uporabnika in potem na podlagi tega delali neke vrste stack graph, kjer bi torej zgornja meja pomenila število uporabnikov v danem trenutku. Nekaj takšnega?

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

Potrebno je paziti pri solar in latency grafih, ker so netipični.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

OK, agregacija stanj pri solar grafu je popolnoma nesmiselna, saj se ne more delati le povprečje. Sem odprl ticket. Izmed funkcije trenutno na voljo je verjetno potem najbolj smiselna uporaba last funkcije.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

 • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

 • Milestone changed from Next milestone to 3.0b

comment:5 Changed 5 years ago by kostko

Is this solved by datastream? We now support multiple downsample operators.

comment:6 Changed 5 years ago by mitar

Interesting. In fact not. It seems we are missing a "sum" downsample operator (not derived stream). So mostly it is solved by datastream, but not completely. Accumulative client count is a good example above. You would want to have a line of accumulative number of clients per day, for example. Not just max number of simultaneous number of users, as it is now.

comment:7 Changed 5 years ago by kostko

How do you mean that "sum" downsampler is missing? We need it to compute the "average", so it is already available?

comment:8 Changed 5 years ago by mitar

Hm, true. Then it is just a question of putting that downsampler into visualization tags.

comment:9 Changed 5 years ago by kostko

 • Blocked by set to 487

comment:10 Changed 4 years ago by mitar

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to fixed

comment:11 Changed 4 years ago by mitar

 • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
Note: See TracTickets for help on using tickets.