Ticket #386 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Pri sporočilu o preštevilčenju izpisati tudi stari IP naslov

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Pri sporočilu o preštevilčenju izpisati tudi stari IP naslov točke, saj sedaj se ta informacija izgubi (je pa potrebna, da se na točko prijaviš). In edini način, da naslov pridobiš, je, da najdeš ustrezno neznano točko. In če hkrati preštevilčiš več točk, je lahko to kar problem najti.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementirano z revizijo [927].

Note: See TracTickets for help on using tickets.