Ticket #364 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Dodati registracijo peeranih omrežij

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: 365 Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati registracijo peeranih omrežij, tako da se na border nodeih registrirajo peerana omrežja in je le takrat HNA potem veljaven. Torej bi spremenil trenutno tehniko, ki dovoljuje katerakoli oglaševanja, če je točka border node, v to, da če je točka border node, lahko definira poljubne HNA vnose v monitorju in potem lahko to oglašuje. V kolikor oglašuje še kaj drugega, potem je to napaka. Skratka peering ni kar tako za narediti in se mi zdi, da to, da se ga še registrira, je najmanjši del. Ampak potem se lahko ti podatki o registriranih peer omrežjih uporabijo naokoli po strani.

Recimo bilo bi zanimivo jih prikazati v topologiji. In zanimivo bi bilo ugotoviti, če bi se lahko preverjalo, ali peering do vseh teh res deluje (in bi se javila napaka, v kolikor ne).

Skratka, odpira nove možnosti za spremljanje delovanja omrežja.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Blocking set to 365

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:3 Changed 5 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.