Ticket #330 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Narediti stran s seznamom sodelujočih projektov, kjer bi bilo nekaj osnovnih podatkov (kasneje tudi seznam skrbnikov vsakega projekta), IP pool tega projekta, povezava na stran projekta in podobno.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

comment:2 Changed 8 years ago by mitar

Lep kandidat za primer plugina.

comment:3 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.