Ticket #323 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 5 years ago

Poenostaviti registracijo mobilne točke

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Poenostaviti registracijo mobilne točke, ki bi imela dodeljen le en IP naslov, saj sama po sebi ne bi sprejemala clientov, bi pa preko OLSR sodelovala pri routanju prometa. Verjetno bi bilo za te točke tako potrebno imeti rezerviran range IP naslovov.

Trenutno lahko takšno točko ustvari le skrbnik omrežja.

V primeru, da bi se želela za takšno točko ustvariti konfiguracija, bi bila ta brez captive portala in omrežja za cliente.

Torej tipičen primer bi bili prenosniki uporabnikov, ki želijo mobilnost znotraj omrežja.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.