Ticket #32 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Dodati opozorilo, če se na točki dogaja, da zmanjkuje IPjev za DHCP odjemalce

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: minor Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 33 Security sensitive: no

Description

Dodati opozorilo, če se na točki dogaja, da zmanjkuje IPjev za DHCP odjemalce, saj sicer se bo to težko ugotavljalo, baza pa to lahko preverja.

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by kostko

Da bi bilo to mogoče je najprej potrebno narediti sistem splošnih dogodkov/opozoril.

comment:2 Changed 10 years ago by kostko

Ta ticket je odvisen od implementacije navedene v ticketu #33.

comment:3 Changed 10 years ago by mitar

  • Blocked by set to 33

comment:4 Changed 10 years ago by kostko

Katera meja naj se postavi za alarmantno ? Recimo >= SubnetSize - 4 (network, broadcast in 2 IPja rezerve) ?

comment:5 Changed 10 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Implementirano v revizijah [254] in [255].

Note: See TracTickets for help on using tickets.