Ticket #288 (new)

Opened 9 years ago

Last modified 3 years ago

Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 487 Security sensitive: no

Description

Na grafe prenosa podatkov dodati tudi skupno količino prenešenih podatkov k trenutnim vrednostim najmanjše, največje in povprečne hitrosti. Torej recimo če imamo trenutno podatek prenosa na sekundo, bi za tisto imeli podatek prenos na časovno področje grafa.

V povezavi s #187 bi to omogočalo vpogled v daljše obdobje prenesenih podatkov.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by mitar

  • Milestone set to 3.0b

comment:2 Changed 5 years ago by kostko

  • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules

comment:3 Changed 4 years ago by kostko

  • Blocked by set to 487

comment:4 Changed 3 years ago by mitar

  • Milestone changed from 3.0b to Next milestone

Hm, internally we have a counter for number of bytes transferred on an interface, and then we compute the rate from it. But counter is in fact what we want in this ticket, no? So how much data has been transferred. Only that counter is since a node reboot, but here we would want based on the currently visible range on the graph? So an integral of currently shown data? No? Is this something we should simply compute for all graphs?

Note: See TracTickets for help on using tickets.