Ticket #271 (assigned)

Opened 9 years ago

Last modified 9 years ago

Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu

Reported by: stefanb Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Ideas for the future
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc: stefanb
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 209 Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

Točke bi lahko javljale katere druge točke vidijo (site survey), kar bi lahko vzpodbudilo lastnike teh točk da se pridružijo omrežju.

Posebej zanimive bi lahko bile nove točke, ki že vidijo dve drugi točki.

Dalo bi tudi neko idejo o tem koliko potencialnih peerov ima točka v dometu in kako dobro je postavljena antena (trenutno lahko točko zaprem v kovinsko škatlo pa se tega v nodewatcherju ne bo videlo, če le ostane napajanje in vpn povezava).

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by kostko

 • Status changed from new to closed
 • Resolution set to duplicate

Duplikat #211 (tam gre sicer samo za sporočanje števila, vendar ima zadeva enake blockerje pri implementaciji tako da naj se diskusija o tem prenese tja).

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

 • Component changed from točke to firmware
 • Summary changed from seznam vidnih točk ki še niso v meshu to Seznam vidnih točk ki še niso v meshu

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Videlo se bo s tem, ker točka ne bo imela peerov v našem omrežju. Ne samo, da ne bo videla drugih omrežij.

comment:4 Changed 9 years ago by mitar

 • Milestone changed from Ideje za naprej to 3.0b

comment:5 Changed 9 years ago by mitar

 • Summary changed from Seznam vidnih točk ki še niso v meshu to Seznam vidnih točk, ki še niso v meshu

comment:6 Changed 9 years ago by stefanb

 • Status changed from closed to reopened
 • Resolution duplicate deleted
 • Blocked by set to 209
 • Summary changed from Seznam vidnih točk, ki še niso v meshu to Poimenski seznam vidnih točk, ki še niso v meshu

Odpiram, ker zadeva ni čisto duplikat #211, ker je tam govora samo o številu točk, ne pa tudi o njihovih imenih.

comment:7 Changed 9 years ago by mitar

 • Component changed from firmware to baza točk

comment:8 Changed 9 years ago by mitar

 • Owner set to kostko
 • Status changed from reopened to assigned

comment:9 in reply to: ↑ description Changed 9 years ago by mitar

 • Milestone changed from 3.0b to Ideje za naprej

To bi lahko bil kakšen splošen vmesnik, ki prikazuje stanje WiFi omrežij po mestu. Skratka gre bolj za uporabo našega omrežja za druge namene. Tako zbranih podatkov jaz ne bi dodajal na podatke samih točk, se mi zdi vseeno boljše, da je to malo bolj neodvisno.

Prav tako me skrbi, da bi bilo to preveč šumno. Veliko nekih točk bi se pojavilo kot zelo dobre potencialne kandidate, ki pač imajo to srečo, da so ravno med nekaj našimi točkami. Ko bomo imeli veliko točk, bo to verjetno tudi kar pogost pojav.

(trenutno lahko točko zaprem v kovinsko škatlo pa se tega v nodewatcherju ne bo videlo, če le ostane napajanje in vpn povezava).

To je res samo do takrat, dokler ne bomo bolj zgostili omrežja in se bodo točke med seboj videle. Potem bodo druge metrike čisto dobro pokazale to.

comment:10 Changed 9 years ago by mitar

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.