Ticket #257 (accepted)

Opened 9 years ago

Last modified 8 years ago

Make web widget with network statistics

Reported by: mitar Owned by: lukacu
Priority: minor Milestone: Ideas for the future
Component: other Version:
Keywords: projectideas, code, outreach Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description (last modified by mitar) (diff)

It would be useful to have a web widget which users would be able to put on their web page, signatures on forums, Facebook profile, maybe even iGoogle.

Widget would display number of users connected until now, connected today and currently, number of active nodes and maybe other statistics.

Node maintainers could have special widget which would should statistics also for (all) their nodes.

Change History

comment:1 Changed 9 years ago by lukacu

  • Status changed from new to accepted
  • Owner set to lukacu

Meni se zdi zanimiv izziv, tako da bi kar jaz sprejel ta ticket. Seveda pa ne bo takoj ... sklepam tudi, da se ne mudi.

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

Za tickete, ki niso v odvisnostih in/ali niso v milestonih, uporabljam priority za nastavljanje pomembnosti. Sicer glede tega nisem konsistenten (pozabim), ampak tokrat sem nastavil. Zaradi mene lahko priority še znižaš, če meniš, da bi bolje prikazovalo (ne)nujnost. (Sploh bi lahko enkrat šli malo čez te neuvrščene tickete in nastavili prioritete. Ampak za sedaj itak vemo, kje je prioriteta – 2.0b, tako da bi to delal za tem, ko bomo iskali kaj naprej.)

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

Nekaj podobnega obstaja za Fonero.

comment:4 Changed 8 years ago by mitar

S #660 je zanimiva možnost tudi prikazovanje temperature in drugih vrednosti morebitnih senzorjev.

comment:5 Changed 8 years ago by mitar

  • Keywords projectideas, code, outreach added
  • Milestone set to Ideas for the future
  • Description modified (diff)
  • Summary changed from Narediti spletni widget s statistiko omrežja to Make web widget with network statistics

comment:6 Changed 8 years ago by mitar

  • Component changed from ostalo to other
  • Effort set to normal
Note: See TracTickets for help on using tickets.