Ticket #195 (new)

Opened 10 years ago

Last modified 5 years ago

Dodati graf količine prometa znotraj omrežja

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: Next milestone
Component: nodewatcher/modules Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: 188 Security sensitive: no

Description

Dodati graf količine prometa znotraj omrežja.

Torej če razdelam to v enačbe, imamo:

 • OUT_M promet poslan v omrežje (drugim točkam)
 • OUT_C promet poslan iz omrežja clientom
 • OUT_E promet poslan ampak zaradi napake pri prenosu nikoli sprejet
 • OUT_P promet poslan v peering omrežja
 • IN_M promet prejet iz omrežja (od drugih točk)
 • IN_C promet prejet v omrežje od clientov
 • IN_P promet prejet iz peering omrežij

Velja:

OUT_M + OUT_C + OUT_E + OUT_P = OUT

IN_M + IN_C + IN_P = IN

Od teh imamo na voljo (merimo): OUT_C, OUT_P, OUT, IN_C, IN_P, IN

Peering promet merimo tako: #188

Ker velja tudi: IN_M = OUT_M

Lahko izračunamo vse ostale. Tako bi jaz potem narisal te grafe (lahko tudi na istem grafu):

 • OUT_E (izguba omrežja)
 • IN_M oziroma OUT_M (prenos po omrežju, pretočnost omrežja)
 • IN_C aktivnost clientov (njihov upload)
 • OUT_C aktivnost clientov (njihov download)

IN_P in OUT_P pa rišemo že tu: #189

V OUT_E se bo štel tudi ves promet točk, ki ne sporočajo podatkov.

Na VPN strežnikih se bo meril VPN promet, ki se bo ustrezno prišteval k IN_M in OUT_M, za razliko od drugih točk, kjer se VPN promet ne bo eksplicitno vračunaval (saj bomo vračunali že kar promet preko eth0, recimo).

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by mitar

 • Blocked by set to 188

comment:2 Changed 9 years ago by mitar

Ti podatki o prometu po omrežju, ki bi se beležili, se naj pri resetu podatkov točke ali tudi odstranitvi točke ne brišejo, saj bi sicer izračun te podatke prištel k podatkom, ki so jih prenesli uporabniki.

comment:3 Changed 9 years ago by mitar

 • Milestone set to 3.0b

comment:4 Changed 5 years ago by kostko

 • Component changed from nodewatcher/core to nodewatcher/modules
 • Milestone changed from 3.0b to Next milestone
Note: See TracTickets for help on using tickets.