Ticket #190 (closed: fixed)

Opened 10 years ago

Last modified 10 years ago

Dodati stabilnost in obiskanost točke

Reported by: mitar Owned by: kostko
Priority: major Milestone: 2.0b
Component: nodewatcher/core Version:
Keywords: Cc:
Related nodes: Realization state:
Blocking: Effort: normal
Blocked by: Security sensitive: no

Description

Dodati:

  • stabilnost točke = skupini uptime / čas registracije (oziroma še boljše, čas, ko se je prvič povezala v omrežje)
  • povprečna obiskovanost točke na dan = število vseh odjemalcev / skupni uptime v dnevih

Change History

comment:1 Changed 10 years ago by kostko

Kje in kako naj se to prikaže ?

comment:2 Changed 10 years ago by mitar

Hm, jaz si v duhu #187 podatke o točkah zamišljam, da bi bile pod status information prikazani aktualni podatki, torej podatki o trenutnem stanju točke.

Potem pa bi imel spodaj grafe, ki bi za večino (za vrednosti, ki predstavljajo trenutno vrednost, ne bi pa risali grafov za vrednosti, ki predstavljajo akumulacijo neke vrednosti (recimo skupno število vseh odjemalcev), saj ta le narašča in narašča - bi pa lahko za takšne vrednosti recimo prikazovali graf spreminjanja te vrednosti, torej odvod, tako da se vidi, če narašča ali pada) teh vrednosti prikazovali njihovo časovno gibanje in to v več skalah.

Hm, mogoče bi lahko v tem stilu premaknili clients so far pod general information, uptime pa pod status information. Torej general information bi imeli podatke, ki so smiselni tudi, ko je točka down.

No, in tako bi pod general information preprosto dodal stabilnost točke kot vrednost.

Za povprečna obiskovanost točke na dan pa sem se sedaj zavedel, da je to v resnici zgoraj omenjen odvod akumulacije neke vrednosti. Vsaj to je bilo mišljeno. Tako da nekega smisla, da bi bila ta povprečna vrednost posebej napisana (medtem ko so druge podobne povprečne vrednosti napisane na grafih), ni. Tako da bi pod status information dodal kvečjemu le število odjemalcev v zadnjih 24 urah. Naprimer. Neko vrednost, ki bi neodvisno od tega, kako dolgo je že točka registrirana povedala, kako zanimiva je točka za odjemalce in to kako zanimiva je trenutno, sedaj (tako da povprečna vrednost ni tako primerna). Torej število odjemalcev v zadnjih 24 urah?

comment:3 Changed 10 years ago by kostko

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Za zadnjih 24 ur bi v bistvu rabil hranit neaktivne odjemalce do 24 ur s posebnim flagom in timestampom pojavitve. Stabilnost točke pa je dodana z revizijo [470].

comment:4 Changed 10 years ago by mitar

Da, saj v resnici imamo takšno vrednost zapisano že na grafu števila odjemalcev pod povprečnim številom odjemalcev za čas izrisan na grafu. Na takšen način lahko vidimo kako zanimiva je točka v primerjavi z drugimi točkami.

comment:5 Changed 10 years ago by mitar

  • Milestone set to 2.0b
Note: See TracTickets for help on using tickets.